sábado, 18 de febrero de 2012

CONTRA LA REFORMA LABORAL. L'ATUR I EL PACTE SOCIAL


L'UNIC CAMÍ: DIGNITAT I LLUITA

Els continguts mes brutals d'aquesta reforma per al conjunt de les i els treballadors consisteix en:

 • Acomiadament procedent: ací cap tot, ja siguin causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció i de manera individual o col·lectiva. La baixa mèdica justificada entre 9 i 20 dies és causa d'acomiadament. Tot això per 20 dies d'indemnizació per any treballat i amb 12 mensualiatats com a límit.
 • Acomiadament improcedent: passa de 45 dies per any i 42 mensualitats a 33 dies i 24 mensualitats. S'eliminen els salaris de tramitació.
 • ERO: ja no seran supervisats per l'administració ni necessitaran acord. Es posaran en marxa en 15 dies i l'empresa acomiadarà a qui vulgui amb 20 dies per any i un màxim de 9 mensualitats. Será FOGASA qui carregue amb una part de la indemnizació. Els empleats públics podran se acomiadats per causes econòmiques.
 • Contracte d'aprenentatge: tindrá una duració d'entre 1 i 3 anys. Podran se aprenents fins als 33 anys. Aquest contracte serà bonificat amb diners públics.
 • Contracte per a PIMES: El salari es complementará amb part de la desocupació del contractat. Tindrá un període de prova d'1 any. Aquest contracte serà bonificat amb diners públics.
 • ETT: es converteixen en agències de col·locació i actuaran com ho fa l'antic INEM.
 • Contractes a temps parcial: a partir d'ara será legal la realizació d'hores extres per que es potencia aquesta forma de contractació precaria.
 • Flexibilitat: desapareixen les categories professionals permetent el "xic/a per a tot". L'empresa distribuirà irregularment almenys el 5% de la nostra jornada de treball anual.
 • Conveni Col·lectiu: les empreses prodran deixar sense efecte el conveni al·legant causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció i canviar al seu gust fisn a la negociació d'un nou. Els convenis d'empresa tindran priooritat sobre qualsevol altre i la seva ultraactividad serà de 2 anys.

Amb aquestes noves regles del joc s'acosegueix a més una baixada de salaris generalitzada davant les circumstàcies imposades, s'instaura l'acomiadament ultrabarat i ràpid ja sigui individual o col·lectiu, s'elimina la supervisió dels ERO, s'implanta la contractació a temps parcial, en els nous contractes el salari serà el SMI com a referència i el conveni col·lectiu ja no serveix per a res. Necessitem posar en marxa un procés col·lectiu i de unitat de classe que ens conduïsca a derogar aqueta Reforma Laboral.

És hora de prendre el carrer, de que ens manifestem públicament contra aqueta barbaritat, de conquerir de nou nostres drets robats i d'eliminar aquesta i altres lleis injustes imposades pels poderosos, els polítics, i els empresaris i banquers, que són aquells que han induït auqeta crisi.


Per a la CGT és l'hra de REBEL·LARSE,

plantar cara illuitar per DEROGAR aquesta reforma!!El ÚNICO CAMINO: DIGNIDAD Y LUCHA

Los contenidos mas brutales de esta reforma para el conjunto de las y los trabajadores consisten en:

 • Despido procedente: aquí cabe todo, ya sean causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y de manera individual o colectiva. La baja médica justificada entre 9 y 20 días es causa de despido. Todo esto por 20 días de indemnizació por año trabajado y con 12 mensualidades como límite.
 • Despido improcedente: pasa de 45 días por año y 42 mensualidades a 33 días y 24 mensualidades. Se eliminan los salarios de tramitación.
 • E.R.E (Expediente de Regulación de Empleo): ya no serán supervisados por la administración ni necesitarán acuerdo. Se pondrán en marcha en 15 días y la empresa despedirá a quien quiera con 20 días por año y un máximo de 9 mensualidades. Será FOGASA quién se haga cargo de una parte de la indemnización. Los empleados públicos podrán ser despedidos por causas económicas.
 • Contrato de aprendizaje: Tendrá una duración de entre 1 y 3 años. Podrán se aprendices hasta los 33 años. Este contrato será bonificado con dinero público.
 • Contrato para PYMES: El salario se complementará con parte de la desocupación del contratado. Tendrá un periodo de prueba de 1 año. Este contrato será bonificado con dinero público.
 • ETT: se convierten en agencias de colocación y actuarán como lo hacía el antiguo INEM.
 • Contratos a tiempo parcial: a partir de ahora será legal la realización de horas extras porque se potencia esta forma de contratación precaria.
 • Flexibilidad: desaparecen las categorías profesionales permitiendo el "chico/a para todo". La empresa distribuirá irregularmente al menos el 5% de nuestra jornada de trabajo anual.
 • Convenio Colectivo: las empresas prodrán dejar sin efecto el convenio alegando causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y cambiar a su gusto hasta la negociación de uno nuevo. Los convenios de empresa tendrán prioridad sobre cualquier otro y su ultraactividad será de 2 años.


Con estas nuevas reglas del juego se consigue además una bajada de salarios generalizada ante las circunstancias impuestas, se instaura el despido ultrabarato y rápido ya sea individual o colectivo, se elimina la supervisión de los ERES, se implanta la contratación a tiempo parcial, en los nuevos contratos el salario será el SMI (salario mínimo interprofesional) como referencia y el convenio colectivo ya no sirve para nada.

Necesitamos poner en marcha un proceso colectivo y de unidad de clase que nos conduzca a derogar esta Reforma Laboral.

Es hora de tomar la calle, de que nos manifestamos públicamente contra esta barbaridad, de conquistar de nuevo nuestros derechos robados y de eliminar esta y otras leyes injustas impuestas por los poderosos, los políticos, y los empresarios y banqueros, que son aquellos que han inducido esta crisis.

Para la CGT es la hora de REBELARSE,

hacer frente y luchar para DEROGAR esta reforma!!

PER LA VAGA GENERAL...YA!!!!!!


Els dirigents d'UGT-CCOO no s'alteren; sembla que la reforma laboral no va amb ells. Amb prudència, convoquen manifestacions, es reuneixen amb la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, insinuen una possible impugnació per inconstitucionalitat i parlen ja de la convocatòria d'una possible Vaga General... El mateix que la convocatòria del 29S: quan l'anterior reforma laboral ja havia sigut aprovada pel congrés.

S'hauran assabentat que la reforma prescindeix dels sindicats, ja que la patronal podrà redimensionar i acomiadar a la plantilla, canviar d'activitat, baixar els sous, canviar els torns, negar-se a la negociació dels convenis, etc. sense consultar als representats sindicals?

Són de veritat tan cecs o els tenen ben enxampats amb les subvencions i altres favors? Per què les seues bases sindicals no reaccionen? Per què s'obstinen a mantenir la negociació amb un PP que promet, no compleix i menteix?

No creiem que les cúpules d'aquets sindicats no conegueren prèviament l'abast de la reforma, ho sabien, juguen com sempre a calmar els ànims, a convèncer a l'opinió pública que no es pot aconseguir res, que la mobilització seriosa no serveix; tracten de imposar la por perquè l'única cosa que els interesa és el poder sindical i es comporten com el que són: sindicats de l'Estat i al servei de l'Estat.

La CGT es compromet a seguir treballant per la convocatoria d'una Vaga General, el més àmplia i uniària que es puga; una Vaga General que mobilitze a tota la societat, a tots els sectors... als centres de treball, al carrer, als barris. Proposem una Vaga General que siga una Vaga Social: treballadors, aturats, joves, estudiants, empleats i usuaris dels serveis públics, etc.


En eixe camí cap a la Vaga General, la CGT convoca a
participar en totes les mobilitzacions socials
que s'aniran convocant pròximament.

(castellano)

Los dirigentes de UGT-CCOO no se alteran; parece que la reforma laboral no va con ellxs. Cn prudencia, convocan manifestaciones, se reunen con la ministra de Ocupación y Segurirdad Social, insinuan una posible impugnación per inconstitucionalidad y hablan ya de la comvocatoria de una posible Huelga General... Lo mismo que la covocatoria del 29-S: cuando la anterior reforma laboral ya habia sido aprovada en el Congreso.

Se habrán enterado que la reforma prescinde de los sindicatos, puesto que la patronal podrá redimensionar y despedir a la plantilla, cambiar de actividad, bajar los sueldos, cambiar los turnos, negarse a la negociación de los convenios, etc. sin consultar a los representados sindicales?

Son de verdad tan ciegos o los tienen muy pillados con las subvenciones y otros favores? Por qué sus bases sindicales no reaccionan? Por qué se obstinan a mantener la negociación con un PP que promete, no cumple y miente?

No creemos que las cúpulas de estos sindicados no conocieron previamente el alcance de la reforma, lo sabían, juegan como siempre a calmar los ánimos, a convencer a la opinión pública que no se puede conseguir nada, que la movilización seria no sirve; tratan de imponer el miedo porque lo único que les interesa es el poder sindical y se comportan como lo que son: sindicatos del Estado y al servicio del Estado.

La CGT se compromete a seguir trabajando por la convocatoria de una Huelga General, lo más amplia y unitaria posible; una Huelga General que movilce a toda la sociedad, a todos los sectores... en los centros de trabajo, en la calle, en los barrios. Proponemos una Huelga General que sea una Huelga Social: trabajadores, parados, jóvenes, estudiantes, empleados y usuarios de los servicios públicos, etc.

En ese camino hacia la Huelga General, la CGT convoca a participar en todas las movilizaciones sociales que se irán convocando próximamente.lunes, 6 de febrero de 2012

MANIFESTACIÓ (26-01-12) CONTRA LES RETALLADES IMPOSADES PEL CONSELL VALENCIÀ


El passat 26/01/2012 al voltant de 100 membres del PCPE, Esquerra Independentista de la Plana, CGT, PAH i Casal Popular formaren un grup per tal de participar en la multitudinària manifestació que tingué lloc a la capital de La Plana en contra de les retallades imposades pel consell valencià. Unes retallades que no només afecten a les butxaques dels i les treballadores que depenen de les conselleries afectades, sinó també a TOTA la ciutadania valenciana al vore's reduït de forma dràstica el pressupost destinat a la despesa sanitària, d'educació, de justícia, de benestar social, etcètera.

Què ens volen dir amb açò? Som nosaltres culpables d'aquestos malbarataments de diners públics?

No podem oblidar que mentre que molts alumnes d'aquesta província estudien en barracons, la generalitat gastà 157 milions d'euros en la construcció d'una explanada (per tal de poder ser considerat aeroport és necessària la presència d'avions) en mig del no-res per acabar coronant-la amb una estàtua d'un personatge imputat en delictes contra les arques públiques.

Mentre cinc centres que s'havien de destinar a oferir ajuda a persones amb diferents capacitats, gent major i d'altres romanen tancats per falta de pressupostos per a la seua posada en marxa, el manteniment de la famosa “explanada” costa com a mínim 9 milions d'euros anuals.

És cert que els convocants d'aquesta manifestació no són del nostre gust, ja que dos d'ells acaben de signar el segon acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva que no deixa de ser un clar retrocés salarial dels i les treballadores de l'Estat espanyol. A més, fa ja uns mesos, signaren també el vergonyós pacte de les pensions.

La majoria dels convocants també són signants del conveni de correus que vulnera de forma considerable els drets fonamentals de la pluralitat sindical (com així ha reconegut l'Audiència Nacional).

Per això des d'aquest sindicat fem un crida a tota la ciutadania castellonenca: les protestes contra les retallades socials, contra l'agressió mediambiental i contra la reforma laboral que ens volen imposar, i que ja tenim pràcticament pactada, han de continuar.


PERQUÈ SI TOQUEN A UN, ENS TOQUEN A TOTS-

UNITAT DE LA CLASSE TREBALLADORA, JA!


El pasado 26/1/12 unos 100 miembros del PCPE, Esquerra Independentista de la Plana, CGT, PAH y Casal Popular formaron un grupo para participar en la multitudinaria manifestación celebrada en la capital de la plana por los recortes del Consell Valencià, unos recortes que no solo afectan a los bolsillos de las y los trabajadores que dependen de estas Conselleries , si no que también afectan a toda la ciudadanía de esta comunidad al verse reducido drásticamente las cuantías para gasto sanitario, educación, justicia, bienestar social ,etc.…..

¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Que somos los culpables de sus despilfarros?

Y es que no nos podemos olvidar que mientras muchos de los alumnos de esta provincia estudian en barracones, la Generalitat se gasto 157 millones en construir una explanada (para ser considerado aeropuertos es necesario aviones) en mitad de la nada para acabar coronándola con una estatua inspirada por una imputado en delitos contra las arcas públicas.

Que mientras 5 centros presuntamente destinados a ayuda a discapacitados, ancianos y demás seres humanos permanecen cerrados por falta de presupuestos para su puesta en marcha, el mantenimiento de la famosa explanan cuesta como mínimo 9 millones de euros.

No es mas verdad que los convocantes de esta manifestación no son de nuestro agrado, ya que 2 de ellos acaban de firmar el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que no es mas ni menos que un retroceso salarial de las y los trabajadores del estado español y hace unos meses ya firmaron también la estafa de las pensiones.

La mayoría de los convocantes también son firmantes del convenio de correos que vulneraba los derechos fundamentales de pluralidad sindical (como así a reconocido la audiencia nacional).

Por eso desde este sindicato se hace una llamamiento a toda la provincia de Castellón para que sigan las protestas contra los recortes sociales, contra la agresión al medioambiente, contra la reforma laboral que nos quieren imponer y que gran parte de ella ya ha sido pactada.


PORQUE SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODXS-

UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA, YA!